Поиск по репозиторию:

+ -

Год публикации: Все года 2018 2019 2020

Название Дата публикации Коллектив авторов Журнал DOI Индекс цитирования Ссылка на источник
Extreme Lateral Supracerebellar Infratentorial Approach: Surgical Anatomy and Review of the Literature 01.03.2021
 • Giammattei L.
 • Starnoni D.
 • Benes V.
 • Froelich S.
 • Cossu G.
 • Borsotti F.
 • Májovsky M.
 • Sufianov A.A.
 • Fava A.
 • di Russo P.
 • Elbabaa S.K.
 • González-López P.
 • Messerer M.
 • Daniel R.T.
 • World Neurosurgery 10.1016/j.wneu.2020.12.042 0 Ссылка

   Читать тезис

  Extreme Lateral Supracerebellar Infratentorial Approach: Surgical Anatomy and Review of the Literature 01.03.2021
 • Giammattei L.
 • Starnoni D.
 • Benes V.
 • Froelich S.
 • Cossu G.
 • Borsotti F.
 • Májovsky M.
 • Sufianov A.A.
 • Fava A.
 • di Russo P.
 • Elbabaa S.K.
 • González-López P.
 • Messerer M.
 • Daniel R.T.
 • World Neurosurgery 10.1016/j.wneu.2020.12.042 0 Ссылка

   Читать тезис

  Extreme Lateral Supracerebellar Infratentorial Approach: Surgical Anatomy and Review of the Literature 01.03.2021
 • Giammattei L.
 • Starnoni D.
 • Benes V.
 • Froelich S.
 • Cossu G.
 • Borsotti F.
 • Májovsky M.
 • Sufianov A.A.
 • Fava A.
 • di Russo P.
 • Elbabaa S.K.
 • González-López P.
 • Messerer M.
 • Daniel R.T.
 • World Neurosurgery 10.1016/j.wneu.2020.12.042 0 Ссылка

   Читать тезис

  Fluorescence Diagnosis in Neurooncology: Retrospective Analysis of 653 Cases 06.09.2019
 • Goryaynov S.
 • Okhlopkov V.
 • Golbin D.
 • Chernyshov K.
 • Svistov D.
 • Martynov B.
 • Kim A.
 • Byvaltsev V.
 • Pavlova G.
 • Batalov A.
 • Konovalov N.
 • Zelenkov P.
 • Loschenov V.
 • Potapov A.
 • Frontiers in Oncology 10.3389/fonc.2019.00830 0 Ссылка

   Читать тезис

  In vitro terahertz spectroscopy of malignant brain gliomas embedded in gelatin slab 13.08.2018
 • Chernomyrdin N.
 • Malakhov K.
 • Beshplav S.
 • Gavdush A.
 • Komandin G.
 • Spector I.
 • Karasik V.
 • Yurchenko S.
 • Dolganova I.
 • Goryaynov S.
 • Reshetov I.
 • Potapov A.
 • Tuchin V.
 • Zaytsev K.
 • Proceedings - International Conference Laser Optics 2018, ICLO 2018 0 Ссылка

   Читать тезис

  In vitro terahertz dielectric spectroscopy of human brain tumors 13.08.2018
 • Zaytsev K.
 • Chernomyrdin N.
 • Malakhov K.
 • Beshplav S.
 • Goryaynov S.
 • Kurlov V.
 • Reshetov I.
 • Potapov A.
 • Tuchin V.
 • Proceedings - International Conference Laser Optics 2018, ICLO 2018 0 Ссылка

   Читать тезис

  Autophagy in glioma cells: An identity crisis with a clinical perspective 01.08.2018
 • Ulasov I.
 • Lenz G.
 • Lesniak M.
 • Cancer Letters 2 Ссылка

   Читать тезис

  CLIPPERS syndrome 01.01.2018
 • Schmidt T.
 • Pronin I.
 • Kazantsev K.
 • Voskresenskaya O.
 • Damulin I.
 • Aleksandrov A.
 • Yakhno N.
 • Nevrologiya, Neiropsikhiatriya, Psikhosomatika 0 Ссылка

   Читать тезис

  Acute decompensation of hypertensive heart disease in patient with malignant urinary bladder paraganglioma: Stages of diagnostics and treatment 01.01.2018
 • Blagova O.
 • Alijeva I.
 • Bezrukov E.
 • Ippolitov L.
 • Polunin G.
 • Kogan E.
 • Sedov V.
 • Mershina E.
 • Sinitsyn V.
 • Sarkisova N.
 • Nedostup A.
 • Fomin V.
 • Rational Pharmacotherapy in Cardiology 0 Ссылка

   Читать тезис

  Survival task for the mathematical model of glioma therapy with blood-brain barrier 01.01.2018
 • Kovalenko S.
 • Yusubalieva G.
 • Computer Research and Modeling 0 Ссылка

   Читать тезис

  The impact of optical radiation of femtosecond duration on human glial cells 01.01.2018
 • Ilatovskaia D.
 • Porozov Y.
 • Demchenko P.
 • Meglinski I.
 • Khodzitsky M.
 • Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 0 Ссылка

   Читать тезис

  Intraoperative mapping of long association fibers in surgery of gliomas of the speech-dominant frontal lobe 01.01.2018
 • Zhukov V.
 • Goryaynov S.
 • Buklinal S.
 • Vologdina Y.
 • Batalov A.
 • Ogurtsova A.
 • Kulikov A.
 • Kobyakov G.
 • Sitnikov A.
 • Chernyshov K.
 • Chelushkin D.
 • Zakharova N.
 • Potapov A.
 • Zhurnal Voprosy Nejrokhirurgii Imeni N.N. Burdenko 0 Ссылка

   Читать тезис

  IDH1- and IDH2-mutations in brain glial tumors — The new antioncogenic mechanism 01.01.2018
 • Demyashkin G.
 • Nikitin P.
 • Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii imeni S.S. Korsakova 0 Ссылка

   Читать тезис

  Wavelet-domain de-noising of OCT images of human brain malignant glioma 01.01.2018
 • Dolganova I.
 • Aleksandrova P.
 • Beshplav S.
 • Chernomyrdin N.
 • Dubyanskaya E.
 • Goryaynov S.
 • Kurlov V.
 • Reshetov I.
 • Potapov A.
 • Tuchin V.
 • Zaytsev K.
 • Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE 7 Ссылка

   Читать тезис

  In vitro terahertz spectroscopy of gelatin-embedded human brain tumors: A pilot study 01.01.2018
 • Chernomyrdin N.
 • Gavdush A.
 • Beshplav S.
 • Malakhov K.
 • Kucheryavenko A.
 • Katyba G.
 • Dolganova I.
 • Goryaynov S.
 • Karasik V.
 • Spektor I.
 • Kurlov V.
 • Yurchenko S.
 • Komandin G.
 • Potapov A.
 • Tuchin V.
 • Zaytsev K.
 • Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE 12 Ссылка

   Читать тезис