Поиск по репозиторию:

+ -

Год публикации: Все года 2018 2019 2020

Название Дата публикации Коллектив авторов Журнал DOI Индекс цитирования Ссылка на источник
Replenishment of hepatitis B virus cccDNA pool is restricted by baseline expression of host restriction factors in vitro 01.11.2019
 • Brezgin S.
 • Kostyusheva A.
 • Bayurova E.
 • Gordeychuk I.
 • Isaguliants M.
 • Goptar I.
 • Nikiforova A.
 • Smirnov V.
 • Volchkova E.
 • Glebe D.
 • Kostyushev D.
 • Chulanov V.
 • Microorganisms 10.3390/microorganisms7110533 0 Ссылка

   Читать тезис

  Innate immunity gene expression by epithelial cells of upper respiratory tract in children with adenoid hypertrophy 01.08.2018
 • Gankovskaya L.
 • Bykova V.
 • Namasova-Baranova L.
 • Karaulov A.
 • Rahmanova I.
 • Gankovskii V.
 • Merkushova C.
 • Svitich O.
 • Auris Nasus Larynx 0 Ссылка

   Читать тезис

  Association of TLR2, TLR4, TLR9 gene expression related to innate immunity with in vivo acute respiratory infections caused by klebsiella pneumoniae 01.01.2018
 • Budanova E.
 • Svitich O.
 • Shulenina E.
 • Zverev V.
 • Medical Immunology (Russia) 0 Ссылка

   Читать тезис

  The role of innate immunity receptors in infectious diseases and maintenance of organism homeostasis 01.01.2018
 • Karaulov A.
 • Afanasiev S.
 • Aleshkin V.
 • Bondarenko N.
 • Voropaeva E.
 • Afanasiev M.
 • Nesvizhsky Y.
 • Aleshkin A.
 • Borisova O.
 • Pylev L.
 • Urban Y.
 • Bochkareva S.
 • Rubalsky O.
 • Voropaev A.
 • Infektsionnye Bolezni 0 Ссылка

   Читать тезис

  The role of innate immunity factors in tumorigenesis process 01.01.2018
 • Svitich O.
 • Filina A.
 • Davydova N.
 • Gankovskaya L.
 • Zverev V.
 • Medical Immunology (Russia) 2 Ссылка

   Читать тезис